Portal de la Transparència

de l'Ajuntament de Tavernes Blanques

 
Ple Municipal

El Plenari, format per l’alcaldessa i els altres 12 regidors, és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal. Es tracta de l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes al govern municipal i té les competències que li atribuïx l’article 22 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari, pressupostari i fiscalitzador de la funció executiva.

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLENARI

Les seus sessions ordinàries tenen periodicitat bimensual, celebrant-se el primer dijous de cada mes imparell (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre) a les 19.30 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plenaris situat al carrer Castelló, cantó amb la Plaça de les Germanies.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008