14 Novembre 2018
INFORMACIÓ PÚBLICA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº10, CARRER CERVANTES
Publicada Aprovació definitiva

L'Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada el dia 25 d'Octubre de 2018, acorda aprovar definitivament la modificació puntual núm. 10 del Pla General, carrer Cervantes.