Programa Termalisme Valencià: Sol·licitut d'estades en balnearis de la CV

OBJECTE DEL TRÀMIT

Convocar places per a l’estada i tractament termal en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana dins del Programa de Termalisme Valencià de la Generalitat, per a l’exercici 2017/2018.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

Interessats/Sol·licitants

 • Persones de 65 anys o més.
 • Persones de 60 anys o més, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes passives.
 • Persones de 60 anys o més amb discapacitat que, segons el que disposa el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, acreditat amb un certificat. En el cas que estes persones necessiten l’ajuda d’un acompanyant, serà necessari presentar un certificat de discapacitat on conste un grau igual o superior al 65%.
 • No caldrà presentar els esmentats certificats si tenen el grau de discapacitat reconegut a la Comunitat Valenciana.
 • Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en l’article 6 de les bases.
 • També podran participar en el programa els fills dels beneficiaris arreplegats en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33%, resulte impossible que queden a cura d’altres persones i depenguen dels seus pares per al seu exercici en la vida diària. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.

El compliment d’estes condicions vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

REQUERIMENTS

 • Estar empadronat en qualsevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.
 • Necessitar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a rebre’ls.
 • Poder valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.
 • No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infecte contagiosa.

A tals efectes, la dita limitació s’entendrà referida únicament a processos aguts de les indicades malalties infectocontagioses, o de trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals.
Les persones amb discapacitat, acudiran amb el seu acompanyant a fi que este l’ajude a realitzar tals activitats.

QUANTIA DE L’AJUDA / PROCEDIMENT DE PAGAMENT

La Generalitat contribuirà al finançament del cost de les places amb una aportació màxima de 126,5 euros IVA inclòs per a temporada alta i 200 euros IVA inclòs per a temporada baixa, per plaça a cada una de les persones beneficiàries del programa, abonant la dita quantitat a l’establiment receptor i corrent per compte del la persona beneficiària, la resta de l’import conforme amb els preus que s’indiquen en l’annex I de la convocatòria.

Les persones beneficiàries, una vegada confirmada l’assistència, formalitzaran el pagament d’acord amb allò que s’ha indicat en l’article 7.b) de les bases.

La Conselleria competent en matèria de persones majors abonarà l’import corresponent, a l’establiment termal, d’acord amb allò que s’ha estipulat en els corresponents contractes administratius que se subscriguen.

(*) Temporada alta: agost, setembre i octubre.
(**) Temporada baixa: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, novembre i desembre.
(***) Los balnearis participants i els preus a pagar pels usuaris podrien veure’s modificats com a conseqüència de la formalització per part de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives dels nous contractes amb els establiments termals que resulten adjudicataris.

QUAN S’HA DE SOL·LICITAR?

 1. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV número 7972, de 03/02/2017 i fins al 31 d’octubre de 2017.
 2. Sense perjuí que els sol·licitants puguen formular la seua sol·licitud en els terminis i termes establits anteriorment, amb la finalitat de simplificar tràmits, es remetran comunicacions singulars a tots els sol·licitants que, reunint els requisits de la convocatòria de l’any anterior, els seus expedients estiguen complets. El termini de presentació per a estes sol·licituds preomplides finalitzarà igualment el 31 d’octubre de 2017 per a qualsevol data de gaudi de l’estada.

ON S’HA D’ANAR?

Presencial

 • Les sol·licituds es presentaran, junt amb la documentació requerida, en la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on residisca la persona sol·licitant.

També podrà presentar-se:

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’Administració local si, en este últim cas, s’hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • També en qualsevol oficina de Correus. En este cas, s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia.
 • I, preferentment, a:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – ALACANT

 • C/ TEATRE, 37 Y 39
 • 03001 Alacant/Alicante
 • Tel: 965938026

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – CASTELLÓ

 • AVDA. HERMANOS BOU, 81
 • 12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
 • Tel: 964726200

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES – VALÈNCIA

 • AVDA. BARÓ DE CÀRCER, 36
 • 46001 Valencia
 • Tel: 961271532

QUÈ S’HA DE PRESENTAR?

 • Sol·licitud segons el model que figura en l’annex II de la convocatòria, degudament formalitzada i subscrita per la persona interessada: Caldrà d’assenyalar afirmativament, en l’apartat F, l’autorització expressa per a facilitar als establiments termals les dades relatives a la identitat, adreça i telèfon dels interessats, per a fins relacionats amb l’execució del programa. Si no s’autoritza expressament la comunicació als establiments termals les dades d’identitat, domicili i telèfon dels interessats, es procedirà a arxivar la sol·licitud per no ser viable la gestió. La presentació de la sol·licitud constituïx l’acceptació de les condicions del programa i la declaració responsable que es complixen tots els requisits i condicions que apareixen en la convocatòria.
 • Així mateix, s’haurà d’omplir, per cada una de les persones que pretenguen resultar beneficiàries del programa (sol·licitant i acompanyants) l’annex III relatiu a l’autorització expressa perquè la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives puga accedir a les dades personals que obren en els fitxers pertanyents a eixa Conselleria o a altres Administracions Públiques, als únics efectes de verificar el compliment dels requisits i condicions necessaris per a participar en la present convocatòria.

No obstant això, si l’interessat no presta el seu consentiment o si es detecta alguna discordança amb les dades que haja facilitat, l’òrgan instructor li sol·licitarà que aporte els documents següents: fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat (DNI), o bé del passaport o del número d’identificació d’estranger (NIE), segons siga procedent; certificat d’empadronament; certificat de la pensió o pensions que, si és el cas, perceba i certificació del grau de discapacitat.

La falsedat de dades o la falsificació dels documents que es presenten, tindrà com a conseqüència la pèrdua total dels drets de la persona sol·licitant, sense perjuí d’altres responsabilitats que puguen correspondre, entre elles, l’obligació de reintegrar l’import finançat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l’abonament dels interessos de demora que procedisquen des del moment del pagament efectuat a l’establiment termal corresponent, si en el moment de declarar-se la improcedència de l’admissió al programa de balnearis ja s’haguera gaudit de l’estada.