Mercat

L’edifici ocupa 624 m2 del solar existent descrit anteriorment, quedant la resta lliure. L’edifici va ser acabat al gener de l’any 2.012.
Es tracta d’un edifici compost per soterrani, planta baixa d’altura suficient per a l’activitat de mercat i planta primera (altell) i planta segona per a ús com a arxiu municipal.
La rampa d’accés al soterrani queda fora de l’edifici en si. Se situa al costat de la mitgera amb el centre mèdic.

La distribució per plantes és la següent:

  • Planta soterrani: Dedicada a aparcament, d’ús restringit als serveis municipals, amb accés de vehicles per la rampa existent en la mitgera nord. L’accés per als vianants es realitza pel nucli de comunicacions vertical, on es troba l’escala i se situa l’ascensor.
  • Planta Baixa: En planta baixa tenim la zona pública del mercat, amb els diferents llocs del mercat (11 llocs) i les zones de circulació, amb dos accessos de públic, pel carrer Castelló i pel carrer per als vianants. D’altra banda existeix una zona privada on se situa l’espai per a càrrega i descàrrega, dues cambres d’instal·lacions, un magatzem i una cambra de neteja, a més de l’accés als llocs 1, 2 i 3. Situat entre la porta d’accés públic del carrer Castelló i la de càrrega i descàrrega es troba el nucli de comunicacions citat anteriorment.

La zona pública del mercat té doble altura:

  • Planta Primera (altell): A causa de la doble altura de la zona pública del mercat, aquesta planta ocupa només una petita part de l’edifici, sobre la zona privada de planta baixa. Tenim el nucli de comunicacions que dóna accés, d’una banda, a la zona de condícies públiques i, per un altre, a una zona privada destinada als concessionaris i serveis propis del mercat en la qual es troben un despatx, els vestuaris (femení i masculí) i una cambra de neteja.
  • Planta Segona: Completament diàfana es diferencien tres zones, el nucli de comunicacions, una zona diàfana al sud del pati existent recorre les plantes primera i segona i una altra zona diàfana al nord d’aquest pati. L’ús previst és el d’arxiu municipal.