Informació General

L’Ajuntament de Tavernes Blanques, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, oferix un nou servici als seus ciutadans. Es tracta del Punt d’Informació Cadastral. Açò suposa que en el propi Ajuntament es podran obtindre certificacions i consultes sobre dades cadastrals no sols literals o alfanumèriques, sinó també cartogràfiques, evitant així, desplaçaments a les instal·lacions de la pròpia Direcció General, i facilitant l’accés a les persones que no disposen de mitjans telemàtics que els permeten la consulta a través de l’Oficina Virtual del Cadastre.

¿Qui pot obtindre informació Cadastral?

Qualsevol ciutadà, d’acord amb els criteris següents:

Si no és el titular cadastral, podrà obtindre:

  • Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
  • Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com titular cadastral.

Si és el titular cadastral, o representant legal del titular, podrà obtindre, prèvia sol·licitud-autorització:

  • Consulta i certificació electrònica de les dades protegits relativa als béns immobles de la seua titularitat.

Validesa i Eficàcia de la Documentació (Cert. Electrònic) emés pel Punt d'Informació Cadastral

Els documents generats pel Punt d’Informació Cadastral contindran la data de la seua expedició i un codi electrònic que permeta la comprovació de la seua integritat i autenticitat, i gaudiran de plena validesa i eficàcia de conformitat amb allò que s’ha establit per l’article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i per l’article 41 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Protecció de Dades

El Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari disposa en l’article 51 que tenen la consideració de dades protegits: Nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili dels que figuren inscrits en el Cadastre Immobiliari com a titulars. Valor cadastral, valor cadastral del sòl i valor cadastral de la construcció dels béns immobles individualitzats. Per a l’accés a esta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, hauran d’omplir i entregar en el Punt d’Informació Cadastral la sol·licitud-autorització corresponent.

Requisits per a l'Obtenció de Dades

Per a l’accés a esta informació, els titulars cadastrals, o els seus representants legals, hauran de presentar la sol·licitud d’informació en el model que se li facilitarà en el Punt d’Informació Cadastral en la que es farà constar la identitat del sol·licitant i la informació requerida, sent imprescindible la consignació del número d’identificació fiscal del titular cadastral, així com l’original i fotocòpia del dit document. La sol·licitud contindrà a més la corresponent autorització a l’entitat gestora del servici per a accedir a les seues dades des del Punt d’Informació Cadastral. Junt amb la sol·licitud ha de presentar-se la documentació acreditativa de la representació o autorització amb què s’actue, la validesa i eficàcia de la qual serà constatada pel responsable del servici en la pròpia sol·licitud. El model d’autorització del titular cadastral que haurà d’utilitzar-se li’ls facilitarà en el Punt d’Informació Cadastral.

  • Si és el titular cadastral, haurà de presentar: Sol·licitud del titular cadastral, segons model oficial. NIF del sol·licitant (original i còpia).
  • Si no és el titular cadastral, haurà de presentar: Sol·licitud del representant legal del titular cadastral, segons model oficial. NIF (original i còpia del titular, i, si és el cas, de la persona autoritzada). Autorització del titular segons model oficial, la validesa del qual serà de DEU DIES des de la data de la seua expedició.