Facturació Proveïdors (FACe)

L’Ajuntament de Tavernes Blanques ha acordat l’adhesió a la plataforma electrònica FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, pertanyent al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, per a l’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el sector públic. Este nou sistema permetrà agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i confirmar les facturas que estan pendents de pagament.

En les bases d’execució del pressupost del 2015, en la base 30ª, s’establix la quantitat de 5.000 euros a partir de la qual els proveïdors de l’Ajuntament de Tavernes Blanques estan obligats a presentar la factura electrònica.

Així mateix, s’han establit les següents unitat de directori per a les factures electròniques que s’emeten amb càrrec a l’Ajuntament: