Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (C.E.M) és l’òrgan col·legiat més representatiu d’un municipi en l’àmbit de l’educació. En ell, els representants dels diferents sectors implicats en el fet educatiu, dirimixen les seus diferències amb referència als diferents assumptes que configuren la realitat escolar del municipi.

Es tracta per tant, d’una institució que aglutina a totes les parts interessades (alumnes, professors, pares, administració i sindicats) i que té la responsabilitat de decidir sobre aspectes transcendents de la vida escolar municipal.

Esta oportunidad que se’ns brinda ara, pretén ser l’espiera a través de la qual tots i cada un dels veïns de Tavernes Blanques puguen aguaitar a eixa realitat coneixent de primera mà els temes que tracta esta institució, una finestra por la qual es puga accedir a totes i cada una de les decicions que s’adopten en el si d’este òrgan.

Actes
Reglament intern