Portal de la Transparència

de l'Ajuntament de Tavernes Blanques

Comissió Informativa de Serveis Culturals

Té per objecte d'estudi, informe i dictamen dels assumptes que es vagen a sotmetre al Ple en les següents matèries:

  1. Festes i Cultura
  2. Joventut i Esports
  3. Educació

Composició:

President Nato: Alcaldessa- Presidenta

Vocals:

  • 3 del Grup Polític PSOE
  • 3 del Grup Polític PP
  • 2 del Grup Polític ACERT
  • 1 del Grup Polític CIUDADANOS
  • 1 del Grup Polític SI SE PUEDE