Portal de la Transparència

de l'Ajuntament de Tavernes Blanques

Comissió Informativa d'Urbanisme i Calitat Urbana

Té per objecte d'estudi, informe i dictamen dels assumptes que es vagen a sotmetre al Ple en les següents matèries:

  1. Urbanisme, vivenda i patrimoni
  2. Cementeri
  3. Residus urbans i manteniment d'espais públics

Composició:

President Nato: Alcaldessa- Presidenta

Vocals:

  • 3 del Grup Polític PSOE
  • 3 del Grup Polític PP
  • 2 del Grup Polític ACERT
  • 1 del Grup Polític CIUDADANOS
  • 1 del Grup Polític SI SE PUEDE