Portal de la Transparència

de l'Ajuntament de Tavernes Blanques

Comissió Especial de Comptes

Té per objecte l'examen, estudi e informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que deu aprovar la Corporació Municipal.

Composició:

President Nato: Alcaldessa- Presidenta

Vocals:

  • 3 del Grup Polític PSOE
  • 3 del Grup Polític PP
  • 2 del Grup Polític ACERT
  • 1 del Grup Polític CIUDADANOS
  • 1 del Grup Polític SI SE PUEDE