Secretaria

MISSIÓ

  • Exercir les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, donant compliment a les directrius fixades per la Corporació, amb la finalitat d’aconseguir els objectius determinats per la mateixa, dirigir l’activitat administrativa de l’organització.
  • Adreça de la Unitat de Serveis Jurídic-Administratius.
  • Vetllar per la correcta i fidel comunicació dels seus acords i assumptes.
  • Formalització de contractes de l’Administració Municipal en document administratiu.
  • Remissió de còpies o extracte dels actes i acords dels òrgans decisoris de l’Ajuntament de Tavernes Blanques a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autonòmica.
  • Assessorament jurídic intern dels òrgans unipersonals i col·legiats.
  • Adreça compartida amb la Intervenció Municipal de la OIAC.
  • Coordinació de les Meses de Contractació.
  • Supervisió del Registre d’Entrada.