Intervenció i Hisenda

MISSIÓ

Control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i la comptabilitat pública, d’acord amb la normativa aplicable, perquè la gestió econòmica de l’Ajuntament s’ajuste a la legalitat vigent i la comptabilitat mostre la imatge fidel de la situació financera.

Control intern efectuat mitjançant:

  • Funció interventora.
  • Funció de control financer.
  • Funció de control de l’eficàcia.