SEAFI (Servei Especialitzat d'Intervenció Familiar)

MISSIÓ

Els objectius que perseguix aquest Programa d’Intervenció Familiar són de caràcter educatiu/preventiu i reparador/terapèutic, amb l’objecte d’afavorir el desenvolupament personal de cada membre de la família o en conjunt, i ajudar-los i/o acompanyar-los en la resolució de les seues dificultats i conflictes per millorar la seua qualitat de vida familiar i/o social.

Aquest programa naix davant la necessitat d’una intervenció social més específica i especialitzada per donar resposta a una problemàtica cada vegada més emergent en el nostre municipi.

  • Intervenció amb famílies monoparentals.
  • Intervenció amb famílies en situació de risc.
  • Orientació i mediació familiar.

Per tot l’anterior, aquest Departament de Serveis Socials veu necessari la implantació d’aquest Programa d’Intervenció Familiar com un recurs d’atenció especialitzada amb la finalitat de millorar i rendibilitzar la intervenció que des dels Serveis Socials Municipals es realitza.