Programa de Servei d'Ajuda a Domicili

DEFINICIÓ

Conjunt d’intervencions professionals, de caràcter preventiu i rehabilitador, que té com a objecte l’atenció a situacions de dependència a l’entorn del domicili habitual, fomentant l’autonomia personal, i afavorint la complementarietat de la família i les xarxes de suport a la mateixa.

Aquesta modalitat també s’orientarà, prioritàriament, a persones amb discapacitat o amb limitacions greus d’autonomia personal, siga quin siga la seua edat, a menors les famílies de les quals no poden proporcionar-los cuidats i atencions adequats a la seua situació, a persones de l’entorn familiar de les quals presenten problemes de desenvolupament convivencial i finalment, a membres de grups familiars desestructurats o amb problemes derivats de patiments de malalties físiques o psíquiques.

OBJECTIUS

  • Afavorir la permanència de les persones dependents al seu domicili i entorn soci-familiar i millorar la seua qualitat de vida.
  • Atendre situacions de crisi personal o familiar.
  • Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l’usuari.
  • Recolzar les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.
  • Afavorir en l’usuari el desenvolupament de capacitats personals i d’hàbits de vida adequats.

REQUISITS

Persones i unitats de convivència amb dificultats d’autonomia personal.

SERVEIS

Es tracta de prestacions de caràcter personal en el domicili, referides a aquelles activitats que les persones no poden realitzar per carències o dèficits personals:

  • Atenció personal: relacionades amb activitats bàsiques de la vida diària (ABVD): són les relacionades amb el autoajuda, com alçar-se/ficar-se al llit, vestir-se, caminar, alimentar-se, realitzar la neteja personal, mantenir el control d’esfínters, acompanyaments, metges, dispensió i control de la medicació…entre unes altres.
  • Tasques educatives: relacionades amb l’organització domèstica dins de l’àmbit familiar i menors.
  • Suport emocional: en aquells casos que requerisquen un seguiment i escolta activa.