Ampliació termini d’informació pública.

L’Ajuntament en Ple, en la sessió celebrada el dia 21 de setembre de 2017, acorda sotmetre a informació pública, per period de 45 dies hàbils, a comptar del següent a la seua publicació en el DOCV, el Projecte de Modificació puntual núm. 9 del Pla General de Tavernes Blanques, redactat per Estudio Territorio, Arquitectura y Medio Ambiente S.L.P, a fi que els interessats formulen les al·legacions i suggeriments que consideren oportunes respecte del contingut del document.

DOGV Núm. 8163 / 06.11.2017

Edicte. Ampliació termini d’informació pública.

Tota la informació es pot consultar ací:

ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

MEMÒRIES
PLÀNOLS
INFORME VIABILITAT ECONÒMICA
MEMÒRIA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

ORDENACIÓ PORMENORITZADA

MEMÒRIES
PLÀNOLS
ESTUDI D'INFORMACIÓ PAISATGÍSTICA_MEMÒRIES
ESTUDI D'INFORMACIÓ PAISATGÍSTICA_PLÀNOLS