Ampliació termini d’informació pública.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2017, acorda ampliar el termini d’informació pública del projecte de modificació puntual número 9 del Pla general de Tavernes Blanques, en 45 dies hàbils més, per a garantir una major participació ciutadana.

DOGV Núm. 8163 / 06.11.2017

Edicte. Ampliació termini d’informació pública.

Tota la informació es pot consultar ací:

ORDENACIÓ ESTRUCTURAL

MEMÒRIES
PLÀNOLS
INFORME VIABILITAT ECONÒMICA
MEMÒRIA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

ORDENACIÓ PORMENORITZADA

MEMÒRIES
PLÀNOLS
ESTUDI D'INFORMACIÓ PAISATGÍSTICA_MEMÒRIES
ESTUDI D'INFORMACIÓ PAISATGÍSTICA_PLÀNOLS