EDICTES

APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR JUNTA DE PORTAVEUS

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 10 de març de 2016, acorda aprovar inicialment el Reglament Regulador de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tavernes Blanques, i sotmetre-la a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions o suggeriments.   EDICTE   REGLAMENT JUNTA PORTAVEUS

Llegir més

APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2016, acuerda aprobar inicialmente la “Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección del Arbolado de Tavernes Blanques” y someterla a información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias.   EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA

Llegir més