EDICTES

APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR JUNTA DE PORTAVEUS

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 10 de març de 2016, acorda aprovar inicialment el Reglament Regulador de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tavernes Blanques, i sotmetre-la a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions o suggeriments.   EDICTE   REGLAMENT JUNTA PORTAVEUS

Llegir més