Convocatòria procés selectiu per a creació d borsa de treball de caràcter temporal.

  • Termini presentació instància fase oposició: 15 dies hàbils des de la seua publicació, del 8 al 26 de gener de 2018 (ambdós inclusivament) .

DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA:

  1. Anunci remés al BOP, convocatòria de la Borsa d’Auxiliars Administratius.
  2. Edicte Bases de la Bosra d’Auxiliars Administratius.
  3. Instància Fase Oposició Borsa d’Auxiliars  Administratius.

 

Des d’aquesta web es poden consultar les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació:

https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html