L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 10 de març de 2016, acorda aprovar inicialment el Reglament Regulador de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Tavernes Blanques, i sotmetre-la a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions o suggeriments.

  EDICTE

  REGLAMENT JUNTA PORTAVEUS