L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el 19 de gener de 2017, acorda aprovar inicialment el Reglament Carta de Participació Ciutadana Ajuntament de Tavernes Blanques, i sotmetre-la a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies, perquè puguen presentar-se reclamacions o suggeriments.

En el cas que no es presente cap reclamació o suggeriment, el Reglamente s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.

El text aprovat inicialment es pot consultar des d’ací.